Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları


T.C.

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1– Bu yönergenin amacı; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kalite Komisyonunun çalışmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2– Bu yönerge, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kalite Komisyonunun kuruluşuna, çalışma usul ve esaslarına ve görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3– Bu yönerge, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kalite Komisyonu ve Kalite Koordinatörlüğü Yönergesi hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4– Bu yönergede geçen;

a) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

b) Fakülte/Birim: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesini,

c) Dekanlık: İlahiyat Fakültesi Dekanlığını,

ç) Fakülte Yönetim Kurulu: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yönetim Kurulunu,

d) Başkan: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kalite Komisyonu başkanını,

e) Raportör: Kalite Komisyonu raportörünü,

f) Kalite Komisyonu: Dekanlık tarafından oluşturulmuş, akademik değerlendirme, kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme ve iyileştirme süreçlerini takip etmek üzere kurulmuş komisyonu,

g) Paydaş Komisyonlar: Dekanlık tarafından ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapmak üzere oluşturulan komisyonları,

ğ) İç Değerlendirme: Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin ve kurumsal kalite geliştirme çalışmalarının kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak değerlendirilmesini,

h) Dış Değerlendirme: Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetleri ile toplumsal ve idari hizmetlerinin kalitesinin, Üniversiteden bağımsız dış değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini,

ı) İyileştirme Eylem Planları: Birimin iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre yapılacak olan iyileştirme eylemlerini, ilgili sorumlularını ve zamanlamasını gösteren planları,

i) Kalite Geliştirme: Birimin eğitim-öğretim, araştırma ve yönetsel faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalitesinin sürekli iyileştirilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kalite Komisyonunun Kuruluşu ve Komisyonu Başkanı ve Üyelerinin Görev Süreleri

Kalite Komisyonunun Kuruluşu

Madde 5– Dekanlık, Fakültede görev yapan öğretim elemanlarından oluşan bir Kalite Komisyonu kurar. Bu komisyon 1 başkan ve en az 2 üyeden oluşur. Başkanın belirlediği bir üye aynı zamanda raportörlük görevini yerine getirir.

Kalite Komisyonu Başkanı ve Üyelerinin Görev Süresi

Madde 6– Kalite Komisyonu başkan ve üyelerinin görev süreleri bir yıldır. Görev süresi biten komisyon başkanı ve üyesi tekrar atanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kalite Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları, Görevleri ve Karar Alma Süreci

Madde 7–Kalite Komisyonu, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu yönünde karar verilmiş sayılır. Kurulda alınan kararlar ve hazırlanan raporlar, tüm üyeler tarafından imzalanır.

Kalite Komisyonunun Toplantı Periyodu

Madde 8–Kalite Komisyonu, ayda en az bir kez toplanır. Bunun yanı sıra gerek görülmesi halinde, başkanın çağrısı ile olağanüstü toplantı yapılabilir. Komisyon, gerektiğinde paydaş komisyon temsilcilerinin katıldığı genişletilmiş toplantılar da düzenleyebilir.

Komisyonun Görevleri

Madde 9–Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Fakültenin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken eylemleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu eylemlerin performans ölçütlerini belirlemek.

b) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek.

c) Birimdeki iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek.

ç) Stratejik eylem, iç değerlendirme ve dış değerlendirme sonuçlarını, Dekanlık ve Paydaş Komisyonlarla beraber değerlendirerek durum analizi yapmak.

d) Performans ve iç değerlendirme raporu sonuçları ile birlikte kalitenin geliştirilmesi için stratejilerin, iyileştirme eylem planı ve performans ölçütlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması için önerilerde bulunmak.

e) Kararlaştırılan iyileştirme ve düzeltici faaliyetler için; eylem, zaman, sorumlu ve performans ölçütlerini belirlemek, gerekli takipleri yapmak.

f) Birimin dış değerlendirme yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak.

g) Üniversite Kalite Koordinatörlüğünün belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek.

ğ) Üniversite Kalite Kurulu kararlarını, Fakültenin akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek, değerlendirmek.

h) Üniversite Kalite Koordinatörlüğününden gelen görüş, öneri ve çalışma sonuçlarını değerlendirmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Madde 10– Bu yönerge, Fakülte Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 11– Bu yönerge hükümlerini Kalite Komisyonu Başkanı yürütür.

Yukarı