Yeni Öğretim Amaçları ve Program Çıktıları


A) Akıl- nakil çerçevesinde bütüncül ve sistematik düşünme becerisini kazanma.

1) İnsanlık tarihinde ortaya çıkan düşünce akımlarını tanır.

2) Akıl ve nakil bağlamında kendine özgü düşünme biçimi benimser.

3) İlahiyat alanındaki kaynakları akıl- nakil ilişkisine uygun olarak kullanır.

B) İtikat, ibadet ve ahlaka dair usul ve esaslar bilgisine sahip olma.

1) İtikat, ibadet ve ahlak arasındaki ilişkiyi açıklar.

2) İslam itikat, ibadet ve ahlak esaslarını hayatına uygular.

3) Çevresindekilerin İslam ahlak esaslarına uygun davranmasını takdir eder.

C) İslam, kültür, medeniyet, edebiyat ve sanatını anlama.

1) Dini, felsefi ve sosyal ilimler arasındaki ilişkiyi açıklar.

2) Tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan İslam medeniyetinin siyasi, edebi, kültürel, sanatsal vb. yönlerini ortaya koyar.

3) Farklı kültürlerin değerlerine karşı duyarlı olur.

Ç) İlahiyata dair başlıca itikadi, siyasi, ameli, tasavvufi ve ahlaki ekol ve kuramların bilgisine sahip olma.

1) İtikadi, siyasi, ameli, tasavvufi ve ahlaki fırkalar arasındaki ilişkiyi kavrar.

2) Toplumdaki etnik-dini farklılıklara dikkat eder.

3) Dini değerleri topluma aktarmaya özen gösterir.

D) İslam’ın temel kaynakları ışığında, toplumun ihtiyaç duyduğu dini eğitim ve din hizmetlerini almaya sahip olma.

1) Dini eğitim ve din hizmetleri ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olur.

2) Din, birey, toplum ilişkileri arasındaki problemlere özgün çözümler üretir.

3) Almış olduğu ilahiyat eğitimini, mantık ilminin ilke ve yöntemlerine  uygun kullanmayı kişilik haline getirir.

4) Çeşitli eğitsel ve dini içerikli etkinliklerde topluma hizmet sunabilmeye gönüllü olur.

E) Bütüncül ve sistematik bir dini düşünce çerçevesinde akıl, bilim, istişare ve ehliyet bilgisine sahip olma.

1) Akıl, bilim, istişare ve ehliyet gibi temel değerleri tanımlar.

2) Dini ilimlerin tarihi ve usulü hakkında ayrıntılı bilgileri ifade eder.

3) İlahiyat alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri bilimsel bir yaklaşımla değerlendirir.

4) Bütüncül ve sistematik bir bakış açısını temel kaynakları ışığında yeni problemlere aktarır.

F) Kur’ân ve Arapça’yı öğretme becerisine sahip olma.

1) Alanı ile ilgili Arapça kaynakları anlar.

2) Alanındaki temel kaynakları kullanır.

3) Alanında edineceği bilgileri klasik dini kaynaklardan analiz eder.

4) Kur’an’ı, kâidelere uygun okumayı ve Arapçayı kullanmayı beceri haline getirir.

G) Zamana göre toplumsal problemleri din ekseninde değerlendirme.

1) Toplumsal problemleri dinin ve aklın ilkeleri bağlamında analiz eder.

2) Dini düşünce bağlamında çağın problemlerine yönelik özgün değerlendirmeler yapar.

3) Ortaya çıkan toplumsal meselelere yönelik çözüm önerisinde bulunur.

4) Bireylerin dini içerikli soru ve sorunlarına dönük dini-psikolojik alanda yardım etme becerisi göstermeye istekli olur.

 

H) Dini ilke ve esasları kavrayan öğrenciler yetiştirme bilgi ve becerisine sahip olma.

1) İlahiyat alanında kullanabileceği özel öğretim yöntem ve tekniklerini teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilir.

2) İlahiyat alanı ile ilgili öğrenci başarısını değerlendirmede kullanabilecek ölçme araçlarını hazırlar.

 

 

Not:Yukarıda verilen maddelerde, harfler program çıktılarına karşılık gelirken rakamlar öğretim amaçlarına karşılık gelmektedir.

Yukarı