Akreditasyon Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları


SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ

AKREDİTASYON KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

 

Amaç ve Kapsam

Madde-1) Bu çalışma usul ve esaslarının amacı, SCÜ İlahiyat Fakültesi Akreditasyon Komitesinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam

Madde-2) SCÜ İlahiyat Fakültesi Akreditasyon Komitesinin oluşumu, işleyişi, görev sorumlulukları, yetkileri, kararların uygulanışı ve takibini kapsar.

 

Dayanak

Madde-3) Bu usul ve esaslar, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun İlgili Hükümleri, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar

Madde-4) Bu çalışma esaslarının uygulanmasında;

a) Akreditaston: Bir dış değerlendirici kurum (İlahiyat Akreditasyon Ajansı-İAA) tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların bir akreditasyon üst kurulu (İlahiyat Akreditasyon Ajansı-İAA) tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme sürecini ifade eder.

b) Dış Değerlendirme: Bir akreditasyon üst kurulunun, eğitim ve öğretim kalitesinin, akreditasyon denetleme kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler tarafından yürüten dış değerlendirme sürecini ifade eder.

c) Dış Değerlendirme Kurulu (İlahiyat Akreditasyon Ajansı-İAA): Sürekli geliştirilen standartlar doğrultusunda lisans ve lisansüstü İlahiyat eğitim programlarının değerlendirilmesini ve izlenmesini gerçekleştiren akreditasyon denetleme kurulunu ifade eder.

 

d) Dış Değerlendiriciler: Bir akreditasyon üst kurulunu tarafından görevlendirilen, akreditasyon başvurusu yapan programların değerlendirmeye alınıp alınmayacaklarına karar veren ve dış değerlendirme sürecini yürütmeye yetkin kişileri ifade eder.

e) Akreditasyon Belgesi: Akreditasyon sürecinin dış değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilmesi sonucunda kurumun akredite olduğunu gösteren belgeyi ifade eder.

f) Akreditasyon Komisyonu: Akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu olan İlahiyat Fakültesi Akreditasyon Komisyonunu ifade eder.

g) Başkan: İlahiyat Fakültesi Akreditasyon Komisyonu başkanını ifade eder.

h) Başkan Yardımcısı: İlahiyat Fakültesi Akreditasyon Komisyonu başkan yardımcısını ifade eder.

ı) Raportör: İlahiyat Fakültesi Akreditasyon Komisyonu raportörünü ifade eder.

i) Üyeler: İlahiyat Fakültesi Akreditasyon Komisyonu üyelerini ifade eder.

j) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni ifade eder.

k) Dekanlık: İlahiyat Fakültesi Dekanlığını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Komisyonun Oluşturulması ve İşleyişi, Görev ve Sorumlulukları, Yetkileri ile Komisyon Kararlarının Uygulanması ve Takibi

 

Komisyonun oluşturulması ve işleyişi

Madde-5)

(a) Komisyonun başkanlığı Akreditasyon Komisyonu üyeleri arasından yapılacak seçimle belirlenen başkan tarafından yürütülür.

(b) Komisyon üyeleri, aynı Fakülteden, farklı anabilim dallarından olmak üzere Dekanlık tarafından belirlenen üyelerden oluşur.

(c) Komisyon üyelerinin görev süresi bir yıldır. Üyeler bir sonraki dönem için Dekanlık tarafından tekrar görevlendirilebilir.

(d) Komisyon, başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantıların gündem maddeleri, yeri, zamanı ve süresi başkan tarafından belirlenir. Toplantı gündemi ve takvimi komisyon üyelerine toplantı öncesinde raportör aracılığıyla yazılı olarak bildirilir. Toplantı gündemine, toplantı öncesinde ve sırasında üyelerin teklifi üzerine komisyon kararıyla ek gündem eklenebilir.

(e) Komisyon salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar toplantı tutanağına kaydedilir ve bir sonraki toplantıda başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

(f) Komisyon ofis ve personel destek hizmetleri İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından yürütülür.

(g) Mazeret bildirmeksin bir dönemdeki en az üç komisyon toplantısına katılmayan üyeler Dekanlığa bildirilir.

 

Komisyonun görev ve sorumlulukları

MADDE 6 – (1) Komisyonun görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin değerlendirmesi ve kalitesinin iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar yapar. Dış değerlendirme kurulu (İlahiyat Akreditasyon Değerlendirme Takımı) tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda bu çalışmaları planlar ve Dekanlık onayına sunar.

b) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapar, dış değerlendirme kuruluna her türlü desteği verir.

c) Ulusal/uluslararası düzeyde İlahiyat Akreditasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda, Fakültenin eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili diğer komisyonlarla işbirliği yapar.

d) Akreditasyon çalışmaları kapsamında Dekanlık aracılığıyla anabilim dalları ve diğer komisyonlardan görüş alır.

e) Akreditasyon sürecinde başvuru için gerekli hazırlıkları yapar, bu bağlamda Fakülte Öz Değerlendirme Raporu’nu ve Ara Raporu hazırlar ve Dekanlık onayına sunar.

 

Komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları

MADDE 7 – Komisyon üyelerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Akreditasyon süreci ve dış denetimlere yönelik başkan tarafından verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.

b) Akreditasyon sürecinde gerekli olacak Öz Değerlendirme Raporu’nun ve Ara Rapor’un düzenlenmesinde görev alır.

c) Akreditasyon belgesi alındığı takdirde, fakülte eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik güncellemelerde görev alır.

d) Dış Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak olan dış denetlemelerde aktif sorumluluk alır.

e Gerektiğinde gündemde yer alan konulara ilişkin ilgili anabilim dalı üyelerinin görüş ve önerilerini alır.

 

Başkanın Görevleri

MADDE 8 – Başkanın görev ve sorumlulukları şunlardır:

1) Akreditasyon Komisyonunun görevlerini yerine getirmesinde Dekanlığa karşı sorumludur.

2) Başkanın görevleri:

 a) Toplantı gündemini belirler.

b) Her yarıyıl için toplantı takvimini belirleyerek komisyonu o takvim doğrultusunda toplantıya davet eder.

c) Gerekli hallerde alt çalışma grupları oluşturur.

d) Komisyon raporlarını Dekanlığa ve gerektiğinde anabilim dalı başkanlıklarına sunar.

e) Komisyonu Fakülte içinde ve dışında temsil eder.

f) Komisyonun toplantı tutanaklarını dosyalayıp arşivlenmesinin kontrolünü sağlar.

g) Akreditasyon sürecinde gerçekleştirilecek çalışmalar ve dış denetimler sırasında komisyon üyelerine liderlik eder.

h) Akreditasyon sürecinde gerekli olacak Öz Değerlendirme Raporu’nun ve Ara Rapor’un son kontrolünü sağlayıp, Dekanlık onayına sunar. 1) Akreditasyon Komisyonu’nun görevlerini yerine getirmesinde Komisyon Başkanı ile birlikte Dekanlığa karşı sorumludur.

ı) Akreditasyon belgesi alındığı takdirde, fakülte eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik güncellemelerin yapılmasını koordine eder.

 

Başkan Yardımcısının Görevleri

MADDE 9– Başkan yardımcısının görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Başkanın olmadığı durumlarda başkanlık görevlerini yerine getirir.

 

Raportörün Görevleri

MADDE 10– Raportörün görev ve sorumlulukları şunlardır:

 

(1) Raportör, Akreditasyon Komisyonu üyeleri arasından yapılacak seçimle belirlenir.

(2) Raportörün görevleri:

a) Başkan tarafından belirlenen toplantı gündemini ve toplantı tarihini komisyon üyelerine yazılı olarak bildirir

b) Komisyonun toplantı tutanaklarını dosyalayıp arşivler, akreditasyon ile ilgili bütün dokümanları komisyonun arşivlemesinde görevli Fakülte Sekreterine teslim eder.

c) Toplantı sırasında alınan kararları raporlar, komisyon başkanına ve üyelerine sunar.

d) Komisyon üyeleri arasında iletişimi sağlar.

 

Komisyonun yetkileri

MADDE 11 – (1) Komisyonun yetkileri şunlardır:

a) Akreditasyon süreci ile ilgili çalışmaları planlamak, organize etmek ve gerektiğinde alt çalışma ekipleri kurmak.

b) Fakültenin akreditasyon sürecinde İAA Standartları’na uygun yapılması gereken düzenlemelere ilişkin rapor hazırlamak ve Dekanlık onayına sunmak.

 

Komisyon kararlarının uygulanması

MADDE 12 – (1) Komisyon, başkan tarafından temsil edilir. Alınan kararlarda uygulamadan ve kararların takip edilmesinden sorumlu olan kişiler belirtilir. Kararlar başkan tarafından ilgili kişi ve birimlere bildirilir. Komisyon adına yazışmalar başkanın imzasıyla yapılır.

(2) Kararların uygulanması ve akreditasyon süreciyle ilgili gerçekleştirilecek her türlü harcama Dekanlık tarafından tahsis edilecek ödenekten karşılanır.

Komisyon kararlarının takibi

MADDE- 13 (1) Akreditasyon süreciyle ilgili çalışmaların ve komisyon kararlarının takibi başkan ve Dekanlık tarafından yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük MADDE 14 – (1) Bu çalışma esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 15 – (1) Bu çalışma esasları hükümlerini Akreditasyon Komisyonu Başkanı yürütür.

 

Yukarı