Telefon: 0 346 219 1215-16
Belgegeçer: 0 346 219 1218
 2016-2017 CÜİF. Yaz Okulu İslam Hukuku Dersleri Konuları

Duyuru Başlangıç Tarihi : 30.06.2016 - Duyuru Bitiş Tarihi : 30.07.2016

 

 

İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ

1.Hafta

27 Haz-1 Temm.

Fıkhın Tarihi, Konusu, Tasnifi, İslam Hukukunun Karakteristik Özellikleri Fıkhın Kaynakları ve İslam’ın Hukuk ilmine Hizmetleri 

2. Hafta

11-15 Temmuz

İslam hukuk literartürü , Peygamber Dönemi

Fıkhın Kaynakları, İctihat

3 Hafta

18-22 Temmuz

Sahabe Dönemi  , Abbasîler Dönemi Fıkhî Mezheplerin Teşekkül Dönemi     

Mezhebin Tarifi, Mahiyeti ve Ortaya Çıkışı

4 Hafta

25-29. Temmuz

Dört Mezhep, Hanefî, Malikî,  Şafiî, Hanbelî, Mezheplerin İhtilafları ve Sosyal Hayattaki Yeri Selçuklular Dönemi/Fıkhın Duraklama Dönemi        

Moğol İstilasından Mecelle’ye Kadar Olan Dönem/ Fıkhın Gerileme Dönemi

5 Hafta

1-5 Ağustos

Mecelle’den Günümüze Kadar Olan Dönem/ Uyanış, Teori ve Pratikte İslâm Hukukunun Bugünü ve Yarını, Mecelle

 

 

İSLAM HUKUK USULÜ

1.Hafta

27 Haz-1 Temm.

Fıkıh Usûlü Hakkında Genel Bilgiler,  Fıkıh Usûlünün tanımı, konu ve gayesi, 

Doğuşu/ortaya çıkışı, Usûl-i Fıkıh Ekolleri; kelam, fukaha ve karma ekoller, Kur’an Delili          

2. Hafta

11-15 Temmuz

Sünnet Delili ,      İcmâ Delili, Kıyas Delili

3 Hafta

18-22 Temmuz

İstihsan Delili,     Maslahat Delili, Istıshab Delili, Sedd-i zerâi’  Delili

Örf Delili , Şer’u men kablenâ Delili

4 Hafta

25-29. Temmuz

Lafızlar bahsi

Delalet yolları

5 Hafta

1-5 Ağustos

Makasıd-İçtihad ve tearüzü giderme yolları

 

 

İSLAM HUKUKU I

1.Hafta

27 Haz-1 Temm.

Şahsın Hukuku (Hakiki Şahıslar-Şahsiyetin Başlangıcı ve sonu, Ehliyet, Çeşitleri, Ehliyet Çağları ve Ehliyet Arızaları),  Şahsın Hukuku ( Ehliyet, Çeşitleri, Ehliyet Çağları ve Ehliyet Arızaları)

Şahsın Hukuku (Hükmi Şahsiyeti Haiz İslami Müesseseler- Şirket,Vakıf),İslam Ceza Hukuku.  

2. Hafta

11-15 Temmuz

Evlenmenin Önemi, Mahiyeti ve Dini Yönü, Nişanlanma ve Sonuçları, Evlenmenin Unsur ve Şartları, Evlenme Engelleri ,Evlenmede Velâyet, Kefâet (Denklik)     

3 Hafta

18-22 Temmuz

Mut’a Nikahı, Muvakkat Nikah, Evlenme Akdinin Hukuki Sonuçları (Mehir), Evlenme Akdinin Hukuki Sonuçları (Nafaka), Doğum ve Neticeleri (Neseb, Rada’(Süt Emme) Hısımlık Nafakas

4 Hafta

25-29. Temmuz

Boşama Çeşitleri; Karşılıklı Rıza ile Boşanma, Kadının talebi Üzerine Mahkeme Kararıyla Boşanma, Kadının Kendisine Verilen Yetkiye Dayanarak Boşanması, Boşanma Esnasında Şahit Bulundurma Şartı

Şarta Bağlı Boşanma, Boşama Esnasında Ehliyet Şartı, İrade Beyanı Şartı    

5 Hafta

1-5 Ağustos

İradenin Sakatlanması Halinde Boşama (Öfke Halinde Boşama, Baskı Altında Boşama, Sarhoşken Boşama), İradenin Sakatlanması Halinde Boşama (Şaka İle Boşama, Hata İle Boşama, Hasta İken Boşama Boşanmanın Tescili, Boşanmanın Sonuçları( Şahsi Sonuçlar, Mali Sonuçlar)

 

 

İSLAM HUKUKU II

1.Hafta

27 Haz-1 Temm.

Akit: Tanımı, kuruluşu, irade beyanı ,Akdin genel hükümleri: Edim, fesih, ikâle, Alış-veriş tipleri , İcab-Kabul, meclisi, Akitlerde Cali şartlar, Muhayyerlikler, Bey’ Çeşitleri

2. Hafta

11-15 Temmuz

Akitlerde Nefaz, Lüzum ve Mevkufiyet, İhtikar

Riba/Fiaz, Sarf, Karz ve Sipariş Akitleri

3 Hafta

18-22 Temmuz

Şuf’a, İcare

4 Hafta

25-29. Temmuz

Hibe, Emanet, Vekalet

Kefalet, Havale, Rehin

5 Hafta

1-5 Ağustos

Şirketler